WerkenbijJob is een initiatief van Pearson & Partners B.V. met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76109682. Wij zijn gevestigd aan de Weesperstraat 106, 1018 DN te Amsterdam. Voor de verwerkingen van alle persoonsgegevens met de daarbij behorende doeleinden door WerkenbijJob is dit Privacy Statement van toepassing.

Contactgegevens

Website:                     www.werkenbijjob.com
E-mail:                         jobs@werkenbijjob.com
Telefoon:                    (+31) 20 210 36 37
Contactpersoon:        Ilan Fiszbajn is de Functionaris Gegevensbescherming van WerkenbijJob, hij is te bereiken via ilan@werkenbijjob.com

Wanneer worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

WerkenbijJob verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke gegevens worden er verwerkt?

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Locatiegegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden er verwerk?

 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welke doeleinde worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

 • WerkenbijJob verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen en/of mailen indien dit nodig is o onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • WerkenbijJob je wil informeren over wijziging van onze diensten en/of producten

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

WerkenbijJob bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens      >          Maximaal 1 jaar > onderdeel van opgestuurd CV

Personalia                     >          Maximaal 1 jaar > onderdeel van opgestuurd CV                     

Adres                             >          Maximaal 1 jaar> onderdeel van opgestuurd CV

Welke persoonsgegevens worden gedeeld met derden?

WerkenbijJob verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. WerkenbijJob blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke cookies, of vergelijkbare technieken, worden gebruikt?

WerkenbijJob gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door WerkenbijJob en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jobs@werkenbijjob.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

WerkenbijJob wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

WerkenbijJob neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jobs@werkenbijjob.com.